Innovoinnin instrumentit

Linjaus systeemiselle innovointiprosessille, GoodReason

Innovoinnin menetelmätarpeet voidaan kuvata joukkona systemisiä menetelmiä, joista sitten valitaan eri tarkoituksiin parhaat yhdistelmät. Näille valinnoille hyvää alkua on Andreas Hieronymin menetelmäkartoitus.

Innovointiketju, missä kullekin numeroille valittu paras systeeminen metodi.

Tähän ketjuun valitut menetelmät nähdään tässä syklinä, prosesseina, missä edellinen toimii inputtina seuraavalle. Iteraatiota tietenkin käytännön case:issa tapahtuu, ja iterointi on jo huomioitu useimmissa näistä menetelmistä. Innovoinnin ketju päätyy yleistykseen, kokonaiskuvan hahmottamiseen, mikä on tarpeellista isojen päätösten ollessa kyseessä.

Instrumentalismiin perustuen GoodReason – metodi on aiempia suunnittelumalleja abstraktimpi asto, koska se on best practice – teorioita hyödyntävä ja yhdistävä toiminnallinen ketju. Sen systeemikaavion (Powerpoint: SmartObject) kahdeksan (8) sektoria kuvaavat kunkin systeemin tärkeimmät ominaisuudet rooleina, kreikkalaisine symboleineen α…β…Ω.

Seuraavassa luettelossa menetelmien nimet ja tarkoitukset:

  1. Reflektiivinen käytäntö on oiva tapa aloittaa tutkimus, symboli alfa α                    
  2. System of systems – periaate jakaa alueen osiin, säilyttäen kokonaiskuvan, symboli pii π 
  3. Soft systems methodology auttaa mallintamaan ongelmia ja vaikutuksia, symboli ksii χ
  4. Kriittinen systeemien heuristiikka on haasteellisen viestinnän menetelmä, symbolit delta Δ ja psii Ψ
  5. Interaktiivinen suunnittelu mahdollistaa pienten askelten etenemisen yhteistyössä, symboli beeta β
  6. Systeemien optimointi tarkoittaa prosessia etsiä parhaat ratkaisut tilanteille, symboli myy μ    
  7. Systeemien dynamiikka on systeemin toteuttamista sekä valvontaa reaaliajassa, symboli tau τ
  8. Onnistumista voi arvioida monilla mentaalisilla tasoilla eri ihmisten toimesta, symboli oomega Ω

    Silloin kun kaikki aiheeseen liittyvät teoriat ja menetelmät on mallinnettu (ainakin karkealla tasolla) GoodReason – muotoon, jonka näitä suunnittelumenetelmiä voi yhdistellä, ja näin jatkaa aineiston tarkentamista yhä pidemmälle.